MODEL ABSOLWENTA NASZEJ SZKOŁY
Absolwent naszej szkoły dobrze funkcjonuje w swoim środowisku domowym i szkolnym. Jest pozytywnie nastawiony do siebie i innych ludzi. Dąży do wszechstronnego rozwoju w sferach:
1.    Intelektualnej: jest dociekliwy; potrafi twórczo myśleć; podejmuje planowe działania i przewiduje ich efekty; jest świadom swoich mocnych stron i potrafi bazować na nich w działaniu; umie organizować pracę własną i zespołową; jest przygotowany do przyjęcia nauki w gimnazjum.
2.    Emocjonalnej: dokonuje samokontroli i samooceny; akceptuje siebie i innych; potrafi sobie radzić w trudnych sytuacjach; przestrzega przyjętych norm i zasad; zna swoje prawa i respektuje prawa innych.
3.    Zdrowotnej: dba o swoje bezpieczeństwo i zdrowie; dostrzega i przeciwdziała zagrożeniom środowiska naturalnego; zna sposoby spędzania czasu wolnego, korzystne dla zdrowia psychicznego i fizycznego oraz aktywnie je stosuje; jest świadom zagrożeń związanych z nałogami.
4.    Społecznej: ma świadomość przynależności do społeczności szkolnej i lokalnej; jest odpowiedzialny za powierzone zadania i swoje czyny; zna swój region i podtrzymuje tradycje narodowe i rodzinne; dostrzega potrzeby własne i innych; jest tolerancyjny; prawidłowo funkcjonuje w grupie społecznej; właściwie komunikuje się z rówieśnikami i dorosłymi.

NASZA SZKOŁA
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- bezpieczna, przyjazna dla ucznia
- wyróżniająca się dbałością  o dobro dziecka
- tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości / rozwoju psychofizycznego/ uczniów i wdrażania zasad bezpieczeństwa, oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
Stosujemy indywidualizację nauczania i wychowania / odkrywanie i rozwijanie zdolności i zamiłowań/;
Stale podnosimy poziom dydaktyczny szkoły poprzez wdrażanie innowacji pedagogicznych i programowych.
Współdziałamy ze środowiskiem zewnętrznym w celu kształtowania wewnątrzszkolnego środowiska wychowawczego.
Sprawujemy opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych:
W szkole pracuje dwa razy w tygodniu pielęgniarka, która okresowo bada uczniów.
Udzielamy uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
Bierzemy udział w ogólnopolskich konkursach.
Organizujemy zajęcia dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb.
Współdziałamy z PPP świadczącą pomoc dzieciom i rodzicom.
W szkole realizujemy: program wychowawczo- profilaktyczny , zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

Uczniowie szkoły na co dzień mogą korzystać z :

 1.  Pracowni komputerowej
 2. Właściwie wyposażonych sal lekcyjnych;
 3. Biblioteki szkolnej dysponującej zbiorem ciekawych książek;
 4. Nowoczesnej sali gimnastycznej i ścianki do wspinaczki;
 5. Świetlicy szkolnej; 
 6. Stołówki szkolnej;
 7. Nowoczesnej pracowni językowej .
 8. Dziennika elektronicznego


Wszystkie pomieszczenia klasowe mają dostęp do Intermetu. Korytarze szkoły są miejscem ekspozycji licznych zdjęć , prac uczniów oraz wystaw .. 

O naszej szkole mówi się, że jest szkołą przyjazną uczniowi. Wpływ na to ma realizowany program wychowawczy- profilaktyczny  ,  jak również profesjonalizm pracujących tu nauczycieli i dobrze układająca się współpraca z Radą Rodziców 


 • Szkoła została zakwalifikowana przez MEN do grupy "Szkół Odkrywców Talentów” 2011r
 • W konkursie programu „Szkoła bez przemocy” na najlepszy projekt zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 1 w Szklarskiej Porębie. 2011 rok
 • Szkoła jest w gronie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu: „ Pozwólmy zwierzętom żyć tam gdzie się urodziły” 2012 r.
 • Szkoła został wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie : „Tesco dla szkół – zdrowo najedzeni” 2013r. 
 •  Szkoła otrzymała tytuł bezpiecznej szkoły  w ogólnopolskim konkursie : " Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń" 2013
 • Szkoła otrzymała tytuł finalisty akcji :" Ja i Ty- bezpieczni w szkole" zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2013 roku
 • Szkoła otrzymała certyfikat:" Szkoła w ruchu" przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2014 r. 
 • Finalista Ogólnopolskiego konkursu" zachowaj równowagę"2015
 • Certyfikat " Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej" 2016
 • Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie 2016
 •  
 • Od 2017 w klasach i- III  realizyjemy program edukacji poprzez szachy
 • Szkoła otrzymała Ogólnopolski Certyfikat Szkoły Sportowych Talentów  2018 r.