prowadzący Pan Michał Marszał

Charakterystyka ogólna Koła Ciekawych Świata

        Koło Ciekawych Świata to inicjatywa interdyscyplinarna, skierowana do starszych uczniów, gotowych i chcących poszerzać swoje horyzonty. Pomysł na założenie tego koło wynika z przekonania, że szkolny podział na przedmioty jest sztywny i sztuczny, a rzeczywisty świat i wiedza, która próbuje go objaśniać, jest wieloaspektowy i stanowi nieskończony zbiór nieustannie przenikających się zagadnień z różnych dziedzin. Udział w wycieczkach i wyprawach koła ma stanowić dla ucznia możliwość odkrycia w sobie samym wrażliwości na piękno otaczającego nas świata również w obszarach, w których uczeń się tego nie spodziewa.

Cele ogólne:

a)     wyposażenie uczniów w dodatkowe wiadomości z zakresu historii, geografii, etnologii, religioznawstwa, wiedzy o społeczeństwie i świecie współczesnym czy też wiedzy o kulturze

b)     rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,

c)      dostrzeganie związków pomiędzy historią Polski, powszechną, a regionalną,

d)     dostrzeganie związków między historią a geografią oraz innymi dyscyplinami

e)     motywowanie do twórczego myślenia i działania i rozwijanie indywidualnych zainteresowań i pasji,

f)       pogłębianie i umacnianie postaw patriotycznych,

g)     kształcenie poszanowania dla innych poglądów i odmienności kulturowej,

h)    dostarczanie wzorców osobowych z przeszłości, wprowadzanie ucznia w świat wartości ogólnoludzkich, sprzyjających wychowaniu prawego człowieka prawego i aktywnego,

i)       kształtowanie charakteru poprzez rozwijanie cnót oraz umacnianie hartu ducha między innymi poprzez wysiłek fizyczny

j)       doskonalenie zmysłu obserwacji i samodzielnego myślenia

k)     dostrzeżenie w narracji warstwy informacyjnej, wyjaśniającej i oceniającej,

l)       wyjaśnianie związków przyczynowo-skutkowych, analizowanie wydarzeń, zjawisk i zachodzących procesów

m)  wyszukiwanie i porównywanie informacji z różnych źródeł oraz formułowanie wniosków na ich podstawie,

n)    odkrywanie nieznanych miejsc, zdarzeń i ludzi, którzy byli świadkami ważnych chwil w historii lokalnej.

Forma zajęć:

      Zajęcia koła będą realizowane w ramach wspólnych spotkań tematycznych „po godzinach”, ale przede wszystkim w formie wyjść, wypraw i wycieczek, ponieważ zapewnia to uczestnikom więcej swobody co do sposobu wykonywania poszczególnych zadań, umożliwia przywiązywanie uwagi nie tylko do efektów działania ucznia, ale też co do sposobu i przebiegu realizacji, a poza tym pobudza uczestników do gromadzenia różnych doświadczeń i dzielenia się nimi z innymi w szkole i poza nią.

Program:

       Koło ma charakter otwarty, tak co do uczestników, jak i realizowanego programu działań, który kształtowany jest na bieżąco, zgodnie z propozycjami uczniów i prowadzącego. Poruszane w czasie spotkań i wycieczek tematy, formułowane są często w formie pytań, co zachęca uczniów do twórczego myślenia, stawiania hipotez, prowadzenia dyskusji i porównywania różnych zjawisk i procesów na płaszczyźnie przyczynowo-skutkowej. Główną ideą koła jest przekaz uniwersalnych wartości opartych na triadzie dobra, piękna i prawdy przy jednoczesnym kształtowaniu w sobie cnoty męstwa. Realizowane treści mają pomóc uczniom w budowaniu hierarchii rzeczy ważnych i dobrych. Chciałbym bowiem, żeby zajęcia koła nie tylko organizowały czas wolny, poszerzały wiedzę, ale i wiązały emocjonalnie z takimi wartościami moralnymi, na jakich mnie z punktu widzenia wychowawczego i społecznego zależy najbardziej.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

Uczeń

• samodzielnie wykorzystuje różnego rodzaju źródła do zdobywania interesujących go

informacji,

• odważnie przedstawia własne poglądy i formułuje opinie i wnioski,

• potrafi analizować różne zjawiska zachodzące wokół niego,

• samodzielnie gromadzi materiały (w tym własne fotografie) i potrafi je przekazać w sposób komunikatywny,

• potrafi oceniać fakty, wydarzenia i postacie historyczne,

• w pracy ze źródłami historycznymi interpretuje je, ocenia ich wiarygodność,

porównuje relacje stron,

• potrafi aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju dyskusjach na interesujące jego

tematy,

• potrafi być krytycznym

• rozwija system wartości i wrażliwości moralnej,

Ewaluacja działań:

• opinie uczniów,

• ocena rezultatów pracy,

• udział w dodatkowych sprawdzianach wiedzy i w konkursach

• wykonane zdjęcia, projekty i prace